تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني

ارائه حداقل مدرک دانشگاهی برای تبدیل وضعیت به پیمانی الزامی می باشد.وکیل ماهر دیوان عدالت, شکایت بابت تبدیل وضعیت،وکیل متخصص تبدیل وضعیت

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
                                             رای دیوان
نظر به اینکه آقای (ر.الف) در دادخواست تقدیمی علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و اداره راه و ترابری آذربایجان شرقی تقاضای صدور حکم بر الزام 

و محکومیت خواندگان مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به استناد رای شماره ۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح نموده خوانده ردیف اول اعلام داشته است به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ۱ و ۲ ماده مذکور و ماده ۵۷ آن قانون هرگونه جذب و به‌ کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق توسعه یافته و در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و در سقف اعتبار مصوب و از طریق آزمون امکان پذیر است در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به خدمت به صورت پیمانی پیش‌بینی شده است در حالی که شاکی فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی است مضافا اینکه دستگاه ممتبوع در قراردادهای منعقده هر گونه تعهد استخدامی را از خود سلب نموده است و مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۵۹۱ت/۱۷۲۹۶_۸۷/۳/۱ که در اجرای تصویب نامه۱۷۵۹۸_۶۲/۳/۲۳ به صورت خرید خدمت به کار گرفته شده است ناظر بر کارکنان خرید خدمتی است که قبل از تاریخ ۸۷/۳/۱ به کار گرفته شده اند و با عنایت به بند ۸ تصویب نامه مصوب ۱۳۸۷ اصولاً شاکی مشمول تبدیل وضعیت موضوع مصوبه نبوده است و تقاضای رد شکایت را دارد خوانده ردیف دوم اعلام داشته است تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی خرید خدمت به پیمانی مستلزم داشتن پست سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی تایید صلاحیت از هیات مرکزی گزینش و تخصص شماره مستخدم از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور میباشد و مکاتبات لازم جهت احیای پست سازمانی با مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان صورت گرفته که به محض حصول نتیجه مراحل بعدی صورت خواهد گرفت نماینده خوانده ردیف دوم با حضور در شعبه مطالب مذکور را تکرار نمود و اضافه نمود رای وحدت رویه شماره ۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ مشعر به همین ادعاست با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک منضم و قراردادهای ارائه شده توسط خوانده ردیف اول و با توجه به دفاعیات به عمل آمده نظر به اینکه رای وحدت رویه۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ مستند شکایت در مورد این است که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشد و شاکی از رای وحدت رویه یادشده خارج است و با اطلاع از ایراد خوانده در لایحه دفاعیه نسبت به آن هیچگونه مدرکی ارائه ننموده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

فرجی_اسکندری 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر اشتغال طولانی مدت در دستگاه دولتی در تبدیل وضعیت

وکیل با تجربه در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر اشتغال طولانی مدت در دستگاه دولتی در تبدیل وضعیت


اشتغال مستخدم خرید خدمتی به مدت طولانی در یک دستگاه دولتی حاکی از نیاز دستگاه و رضایت از نحوه خدمت وی بوده و دستگاه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی است و این تکلیف ارتباطی با محل تامین بودجه استخدام فرد ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ 

                                                   رای دیوان

بر اساس مفاد بند یک مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ _ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ آن دسته از دستگاه های دولتی.......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته